ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลตระเปียงเตีย
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 อำนาจหน้าที่
 เลือกตั้งท้องถิ่น
 ติดต่อหน่วยงาน
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การบริหารจัดการองค์ความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT
 คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 ทะเบียนพาณิชย์
 ข้อบัญญัติ อบต.ตระเปียงเตีย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ITA
 LPA
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การบริหารงานบุคคล
 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนติดตามฯ
 แผนการตรวจสอบภายใน
 แผนสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไข้ -เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ข้อมูลลานกีฬา
 การให้ความรู้และพัฒนาชุมชน
 E-service(เอกสารดาวน์โหลด)
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  34.232.63.94    
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565
[26-04-2022]   โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ
[25-01-2022]   โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ "การดูแลสุขภาพด้วยหลักแพทย์วิธีธรรม การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน" 
คณะกรรมการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน
[25-01-2022]   คณะกรรมการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน 
พ่นฆ่าเชื้อ
[10-08-2021]   พ่นฆ่าเชื้อ 
เตียง
[10-08-2021]   เตียง 
บุคคลทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
[10-08-2021]   บุคคลทำคุณประโยชน์ต่อสังคม 
ความซื่อสัตย์  เป็นสมบัติของคนดี
[10-08-2021]   ความซื่อสัตย์ เป็นสมบัติของคนดี 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
[24-06-2021]   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
จดหมายข่าว
[24-06-2021]   จดหมายข่าว 
คณะกรรมการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
[24-06-2021]   คณะกรรมการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ช่วยเหลือประชน (วาตภัย)
[24-06-2021]   ช่วยเหลือประชน (วาตภัย) 
ปฏิบัติงาน ในภาวะผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง
[24-06-2021]   ปฏิบัติงาน ในภาวะผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง 
ประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  วันที่ 30 เมษายน 2564
[24-06-2021]   ประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 
กิจกรรม
[24-06-2021]   กิจกรรม "เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลตระเปียงเตีย" 
ข้อแนะนำการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน ที่มา: กรมอนามัย #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #ประเทศไทยต้องชนะ #NewNormalชีวิตวิถีใหม่ #สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #รวมไทยสร้างชาติ #ไทยรู้สู้โควิด
[16-06-2021]   ข้อแนะนำการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน ที่มา: กรมอนามัย #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #ประเทศไทยต้องชนะ #NewNormalชีวิตวิถีใหม่ #สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #รวมไทยสร้างชาติ #ไทยรู้สู้โควิด 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติตำบลฯ
[16-06-2021]   ประชุมคณะกรรมการจัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติตำบลฯ 
โรคติดเชื้อไวรัสในโค กระบือ Lumpy skin
[16-06-2021]   โรคติดเชื้อไวรัสในโค กระบือ Lumpy skin 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน​ และศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีพุทธาภิเษก และร่วมบูชาเหรียญชาตกาลรำลึก​ เพื่อร่วมสมทบทุนสร้าง
[16-06-2021]   ขอเชิญพุทธศาสนิกชน​ และศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีพุทธาภิเษก และร่วมบูชาเหรียญชาตกาลรำลึก​ เพื่อร่วมสมทบทุนสร้าง "เจดีย์จันทสาโร" พระครูสุเทพจันทสาร(หลวงพ่อจรินทร์)​ อดีตเจ้าอาวาสวัดปราสาทเทพนิมิต 
ประชุมการปฎิบัติงานของกู้ชีพ
[15-06-2021]   ประชุมการปฎิบัติงานของกู้ชีพ 
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2563
[15-06-2021]   กิจกรรม 5 ธันวาคม 2563 
ออกติดตามตรวจสอบอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2563
[15-06-2021]   ออกติดตามตรวจสอบอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2563  
กิจกรรมเดินแบบอนุรักษ์ผ้าไหมสุรินทร์
[15-06-2021]   กิจกรรมเดินแบบอนุรักษ์ผ้าไหมสุรินทร์ 
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานผู้บริบาลผู้สูงอายุ CC
[15-06-2021]   ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานผู้บริบาลผู้สูงอายุ CC  
โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตียครั้งที่ 8 ประจำปี 2564
[30-04-2021]   โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตียครั้งที่ 8 ประจำปี 2564  
ติดตามและประเมินผลแผนฯ
[03-03-2021]   ติดตามและประเมินผลแผนฯ 
รำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ในพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี 2563  ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
[03-03-2021]   รำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ในพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี 2563 ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
ประชุมคณะกรรมการระดับตำบล
[03-03-2021]   ประชุมคณะกรรมการระดับตำบล 
รวบรวมขยะอันตรายนำส่ง​ อบจ.สุรินทร์
[03-03-2021]   รวบรวมขยะอันตรายนำส่ง​ อบจ.สุรินทร์ 
จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดป่าสุเทพวนาราม ม.1. ต.ตระเปียงเตีย
[30-11-2020]   จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดป่าสุเทพวนาราม ม.1. ต.ตระเปียงเตีย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตียมอบพันธ์ปลาให้กับเกษตรกร
[30-11-2020]   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตียมอบพันธ์ปลาให้กับเกษตรกร 
กรรมาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับนายช่างโยธาสํานักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ลงพื้นที่มาสรุปผลการดำเนินการขุดลอกคลองกระสังและในการนี้ นายกสมใจ เพราะทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ได้ขอโครงการขุดลอกคลองกระสังต่ออีกเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตรเพื่อเป็นการบริหา
[30-11-2020]   กรรมาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับนายช่างโยธาสํานักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ลงพื้นที่มาสรุปผลการดำเนินการขุดลอกคลองกระสังและในการนี้ นายกสมใจ เพราะทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ได้ขอโครงการขุดลอกคลองกระสังต่ออีกเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตรเพื่อเป็นการบริหา 
โครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  ณ  วัดป่าสุเทพนาราม
[30-11-2020]   โครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ณ วัดป่าสุเทพนาราม 
โครงการอบรม คุณธรรม จริยะธรรม  ณ วัดป่าดงคู
[30-11-2020]   โครงการอบรม คุณธรรม จริยะธรรม ณ วัดป่าดงคู 
แซนโฎนตา (สารทชาวไทยเชื้อสายเขมร) แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ (ตรงกับวันที่ 16 กันยายน 2563)
[30-11-2020]   แซนโฎนตา (สารทชาวไทยเชื้อสายเขมร) แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ (ตรงกับวันที่ 16 กันยายน 2563) 
พัฒนาภูมิทัศน์สองข้างทางเส้นหนองคู - ถึงอบต.
[30-11-2020]   พัฒนาภูมิทัศน์สองข้างทางเส้นหนองคู - ถึงอบต. 
รวบรวมขยะอันตรายนำส่ง​ อบจ.สุรินทร์
[30-11-2020]   รวบรวมขยะอันตรายนำส่ง​ อบจ.สุรินทร์ 
อบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด
[30-11-2020]   อบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบจ.จังหวัดสุรินทร์ โดย นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณี โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ในเขต อบต.ตระเปียงเตีย จำนวน 356 ครัวเรือนๆละ
[30-11-2020]   อบจ.จังหวัดสุรินทร์ โดย นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณี โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ในเขต อบต.ตระเปียงเตีย จำนวน 356 ครัวเรือนๆละ  
ซ่อมแชมพื้นผิวจราจร​ที่ชำรุด
[30-11-2020]   ซ่อมแชมพื้นผิวจราจร​ที่ชำรุด 
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[30-11-2020]   โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปี 2563
[31-08-2020]   โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 
อบจ.จังหวัดสุรินทร์ ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณี โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
[26-08-2020]   อบจ.จังหวัดสุรินทร์ ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณี โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์
[18-08-2020]   โครงการป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์ 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
[17-08-2020]   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
นายพงษ์ปกรณ์  สินมาก  ผอ.รพ.สต.ตระเปียงเตีย มอบแอลกอฮอล์จำนวน 20 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้ อบต.ตระเปียงเตีย และศพด.ในเขตพื้นที่ตำบลตระเปียงเตีย
[17-08-2020]   นายพงษ์ปกรณ์ สินมาก ผอ.รพ.สต.ตระเปียงเตีย มอบแอลกอฮอล์จำนวน 20 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้ อบต.ตระเปียงเตีย และศพด.ในเขตพื้นที่ตำบลตระเปียงเตีย 
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาทเทพนิมิต 10 สิงหาคม 2563
[11-08-2020]   โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาทเทพนิมิต 10 สิงหาคม 2563 
โครงการหนูน้อยสุขภาพดีเสริมสร้างไอคิวดี อีคิวเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาทเทพนิมิต 7 สิงหาคม 2563
[11-08-2020]   โครงการหนูน้อยสุขภาพดีเสริมสร้างไอคิวดี อีคิวเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาทเทพนิมิต 7 สิงหาคม 2563 
โครงการหนูน้อยสุขภาพดีเสริมสร้างไอคิวดี อีคิวเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหาญ วันที่ 6 สิงหาคม  2563
[06-08-2020]   โครงการหนูน้อยสุขภาพดีเสริมสร้างไอคิวดี อีคิวเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหาญ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น local performance assessment lpa ประจําปี 2563
[03-08-2020]   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น local performance assessment lpa ประจําปี 2563 
รับบริจาคหนังสือ จาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
[01-08-2020]   รับบริจาคหนังสือ จาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
จัดโครงการส่งเสริมและผลิตเตาเผาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
[31-07-2020]   จัดโครงการส่งเสริมและผลิตเตาเผาหุงต้มประสิทธิภาพสูง 
ปลูกต้นไม้วันวิสาขบูชา
[24-07-2020]   ปลูกต้นไม้วันวิสาขบูชา  
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
[21-07-2020]   โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด 
สภาเด็กและเยาวชนตำบลตระเปียงเตีย จัดโครงการทำสเปรย์แอลกอฮอล์
[21-07-2020]   สภาเด็กและเยาวชนตำบลตระเปียงเตีย จัดโครงการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมแผน การอพยพหนีไฟ
[21-07-2020]   โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมแผน การอพยพหนีไฟ 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
[21-07-2020]   โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบถุงยังชีพและรถเข็นให้กับผู้พิการตำบลตระเปียงเตีย
[21-07-2020]   เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบถุงยังชีพและรถเข็นให้กับผู้พิการตำบลตระเปียงเตีย 
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
[21-07-2020]   โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร
[21-07-2020]   ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
[21-07-2020]   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สรุปผลการดำเนินงาน
     
 
โทร 0-4406-9750 , โทรสาร 0-4406-9750 , trapeangtea@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.