ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลตระเปียงเตีย
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 อำนาจหน้าที่
 เลือกตั้งท้องถิ่น
 ติดต่อหน่วยงาน
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การบริหารจัดการองค์ความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT
 คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 ทะเบียนพาณิชย์
 ข้อบัญญัติ อบต.ตระเปียงเตีย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ITA
 LPA
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การบริหารงานบุคคล
 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนติดตามฯ
 แผนการตรวจสอบภายใน
 แผนสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไข้ -เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ข้อมูลลานกีฬา
 การให้ความรู้และพัฒนาชุมชน
 E-service(เอกสารดาวน์โหลด)
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  34.232.63.94    
 
บริการขั้นพื้นฐาน
_______________________________________________________________________________________________________

บริการขั้นพื้นฐาน
 

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

1) การคมนาคม

- การคมนาคมถึงที่ว่าการอำเภอลำดวนและศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ การเดินทางของราษฎรโดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้จากหมู่บ้านถึงที่ว่าการอำเภอลำดวน ซึ่งมีระยะทางห่างระหว่าง ตำบลตระเปียงเตียกับที่ว่าการอำเภอลำดวน ประมาณ 15 กิโลเมตร พาหนะที่นิยมใช้ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถรับจ้างประจำทาง (สี่ล้อเล็ก) และการเดินทางไปถึงศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีระยะทางห่างจากตำบลตระเปียงเตีย ประมาณ 45 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์โดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งสภาพพื้นผิวถนนที่ไปถึงที่ว่าการอำเภอลำดวนเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตตลอดสาย

ถนนสายหลัก

- ถนนลาดยาง (อบจ.) ระยะทาง 7,400 เมตร จำนวน 1 สาย ซึ่งแยกมาจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2077 สุรินทร์ - สังขะ ผ่านจำนวน 5 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองคู บ้านโคกกระโดน บ้านตาปุม บ้านหนองหาญ และบ้านหนองเกาะ

- ถนนคอนกรีต (อบต.) ต่อด้วยถนนลาดยาง ระยะทางรวม 13,000 เมตร จำนวน 1 สาย ซึ่งแยกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077 สุรินทร์ - สังขะ ผ่านจำนวน 5 บ้าน คือ บ้านโคกมะกะ บ้านสะกร็อม บ้านตระเปียงเตีย บ้านหนองหาญ และบ้านจบก

ถนนสายรอง

- การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตสลับกับถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

- การคมนาคมในหมู่บ้าน การคมนาคมในหมู่บ้านส่วนใหญ่ถนนสายหลักในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง

- ถนนคอนกรีตของทางหลวงชนบท จำนวน 10 สาย ระยะทาง 1 กิโลเมตร

- ถนนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น

- ถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1 สาย

- ถนนดิน จำนวน 2 สาย

- ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย

- ถนนคอนกรีต จำนวน 1 สาย

ที่มา ส่วนโยธา อบต.ตระเปียงเตีย ณ มีนาคม 2557

2) ไฟฟ้าและแสงสว่าง

1. ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

2. จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ 100 จุด

3) แหล่งน้ำ

- ลำคลอง 3 สาย

- ประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำคลอง จำนวน 3 สาย คือ คือคลองกระสังข์ ผ่านพื้นที่หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 1 หมู่ 10 และ

หมู่ 2 คลองหนองคู-จบก ผ่านพื้นที่ หมู่ 9 หมู่ 6 หมู่ 4 และ หมู่ 3 คลองจบก-ยะสุข ผ่านพื้นที่หมู่ 4 และหมู่ 3

- หนองน้ำ จำนวน 15 แห่ง

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนหนองน้ำตามธรรมชาติในตำบล

ลำดับที่

บ้าน

หมู่ที่

ชื่อแหล่งน้ำ

1

ตระเปียงเตีย

1

หนองตระเปียงเตีย

2

ยะสุข

3

หนองยะสุข

3

ยะสุข

3

หนองแตะเต๊าะ

4

จบก

4

หนองจบก

5

ตาปุม

5

หนองตาปุม

6

ตาปุม

5

หนองกุมพะเนียง

7

ตาปุม

5

หนองละเอ๊าะ

8

ตาปุม

5

หนองลุมพุก

9

หนองคู

6

สระน้ำสะอาด

10

สะกร็อม

8

สระน้ำบ้านสะกร็อม

11

สะกร็อม

8

สระน้ำใต้บ้านสะกร็อม

12

สะกร็อม

8

สระน้ำวัดบ้านสะกร็อม

13

โคกกระโดน

9

สระน้ำบ้านโคกกระโดน

-

ตารางที่ 7 (ต่อ) แสดงจำนวนหนองน้ำตามธรรมชาติในตำบล

ลำดับที่

บ้าน

หมู่ที่

ชื่อแหล่งน้ำ

14

หนองหาญ

10

หนองโชค

15

หนองหาญ

10

หนองละฮะ

แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค

สำหรับแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค ตำบลตระเปียงเตียมีประปาหมู่บ้านขนาดกลาง จำนวน 2 แห่ง คือหมู่ 3 และ หมู่ 1

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- สระน้ำวัดปราสาทเทพนิมิต สระน้ำสะอาด บ้านยะสุข สระน้ำบ้านโคกมะกะ บ้านโคกมะกะ

- ฝายกั้นน้ำจำนวน 13 แห่ง ซึ่งไม่พอเพียงต่อความต้องการในฤดูแล้ง

1. บ้านตระเปียงเตีย จำนวน 3 แห่ง

2. บ้านหนองเกาะ จำนวน 2 แห่ง

3. บ้านจบก จำนวน 3 แห่ง

4. บ้านโคกมะกะ จำนวน 2 แห่ง

5. บ้านสะกร็อม จำนวน 2 แห่ง

6. บ้านโคกกระโดน จำนวน 1 แห่ง

 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สรุปผลการดำเนินงาน
     
 
โทร 0-4406-9750 , โทรสาร 0-4406-9750 , trapeangtea@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.