ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลตระเปียงเตีย
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 อำนาจหน้าที่
 เลือกตั้งท้องถิ่น
 ติดต่อหน่วยงาน
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การบริหารจัดการองค์ความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT
 คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 ทะเบียนพาณิชย์
 ข้อบัญญัติ อบต.ตระเปียงเตีย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ITA
 LPA
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การบริหารงานบุคคล
 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนติดตามฯ
 แผนการตรวจสอบภายใน
 แผนสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไข้ -เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ข้อมูลลานกีฬา
 การให้ความรู้และพัฒนาชุมชน
 E-service(เอกสารดาวน์โหลด)
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  34.232.63.94    
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566  ประกาศ   03-02-2566  5  4
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565  ประกาศ   04-01-2566  4  3
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565  ประกาศ   02-12-2565  3  2
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565  ประกาศ   03-11-2565  3  2
5   สรุปผลการจัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565  ประกาศ   05-10-2565  27  5
6   สรุปผลการจัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565  ประกาศ   05-09-2565  26  1
7   สรุปผลการจัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  ประกาศ   04-08-2565  24  3
8   สรุปผลการจัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565  ประกาศ   04-07-2565  25  1
9   สรุปผลการจัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  ประกาศ   03-06-2565  24  1
10   สรุปผลการจัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565  ประกาศ   05-05-2565  25  1
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565  ประกาศ   05-04-2565  36  7
12   สรุปผลการจัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120220427093518.pdf   03-03-2565  37  7
13   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565  ประกาศ   03-02-2565  54  12
14   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ   04-01-2565  60  9
15   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  ประกาศ   03-12-2564  62  8
16   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564  ประกาศ   03-11-2564  62  11
17   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564  เอกสารแนบ   04-10-2564  53  5
18   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564  เอกสารแนบ   06-09-2564  52  2
19   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564  ประกาศ   05-08-2564  54  3
20   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564  ประกาศ   05-07-2564  51  3
21   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564  ประกาศ   04-06-2564  53  3
22   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564  ประกาศ   05-05-2564  53  2
23   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564  ประกาศ   05-04-2564  67  8
24   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564  เอกสารแนบ   03-03-2564  61  3
25   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564  เอกสารแนบ   02-02-2564  59  4
26   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563  ประกาศ   06-01-2564  65  5
27   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563  ประกาศ   04-12-2563  61  6
28   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563  ประกาศ   04-11-2563  67  7
29   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2563  ไฟล์เอกสาร   01-03-2563  64  5
30   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ เดือน มกราคม 2563  ไฟล์เอกสาร   04-02-2563  66  6
31   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ เดือน ธันวาคม 2562  ไฟล์เอกสาร   06-01-2563  66  4
32   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ เดือน พฤศจิกายน 2562  ไฟล์เอกสาร   03-12-2562  61  5
33   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ เดือน ตุลาคม 2562  ไฟล์เอกสาร   04-11-2562  65  5
 หน้า 1 | 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สรุปผลการดำเนินงาน
     
 
โทร 0-4406-9750 , โทรสาร 0-4406-9750 , trapeangtea@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.