ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลตระเปียงเตีย
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 อำนาจหน้าที่
 เลือกตั้งท้องถิ่น
 ติดต่อหน่วยงาน
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การบริหารจัดการองค์ความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT
 คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 ทะเบียนพาณิชย์
 ข้อบัญญัติ อบต.ตระเปียงเตีย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ITA
 LPA
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การบริหารงานบุคคล
 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนติดตามฯ
 แผนการตรวจสอบภายใน
 แผนสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไข้ -เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ข้อมูลลานกีฬา
 การให้ความรู้และพัฒนาชุมชน
 E-service(เอกสารดาวน์โหลด)
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  34.232.63.94    
 
������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายวสันต์ สมทิพย์ - คลองส่งน้ำ เชื่อมเขตตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน) องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ประกาศ   14-03-2566  1  0
2   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนิองเกาะ หมู่ที่ 2 (ข้าง อบต.ตระเปียงเตีย - ทางเชื่อมบ้านจบก) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ประกาศ   08-03-2566  2  1
3   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนิองเกาะ หมู่ที่ 2 (ข้าง อบต.ตระเปียงเตีย - ทางเชื่อมบ้านจบก) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   02-03-2566  2  1
4   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระโดน หมู่ที่ 9 (ต่อจากถนน คสล.เดิม - คลองส่งน้ำ) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ประกาศ   01-03-2566  3  1
5   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองตาปุม บ้านตาปุม หมู่ที่ 5 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ประกาศ   07-02-2566  3  1
6   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขุดลอกหนองตาปุม บ้านตาปุม หมู่ที่ 5 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   31-01-2566  2  0
7   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านตาปุม หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายวิเลือด แสนรู้ - บ้านนายวิลัย จารรัมย์) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ประกาศ   19-01-2566  7  0
8   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กวัดปราสาทเทพนิมิต หมู่ที่ 3 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ประกาศ   21-02-2565  46  4
9   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกระโดน หมู่ที่ 9 (จากนายสมาน ใยดี - วัดบ้านโคกกระโดน) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ประกาศ   21-02-2565  41  4
10   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหาญ หมู่ที่ 10 (รอบหนองโชก เชื่อมทางเข้า-ออก ทั้งสองข้าง) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ประกาศ   21-02-2565  43  1
11   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยะสุข หมู่ที่ 3 จากแยกที่นานายเนือง บุตรงาม เชื่อมเขตบ้านท่าพระ ตำบลศรีสุข องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ประกาศ   17-02-2565  41  5
12   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซมกำแพงรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย (ทาสี) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ประกาศ   14-02-2565  42  5
13   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหาญ หมู่ที่ 10 (รอบหนองโชก เชื่อมทางเข้า-ออก ทั้งสองข้าง) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ประกาศ   14-02-2565  39  4
14   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตน์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  เอกสารแนบ   24-08-2564  51  1
15   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตน์ จำนวน 1 คัน  เอกสารแนบ   12-05-2564  53  4
16   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวางท่อระบายน้ำผ่าครึ่ง บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 (คุ้มเกาะใหญ่) จากบ้านนางดวงพลอย ทองล้ำ ถึงบ้านนายสมหมาย สุขเลิศ ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   25-03-2564  48  1
17   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านยะสุข หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายสมศักดิ์ แปรงทอง - หนองน้ำยะสุข) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   25-03-2564  50  1
18   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก หมู่ที่ 4 (ซอยหนองบัวแดง - เขตตำบลทับทัน อำเภอสังขะ) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   24-03-2564  56  1
19   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเสริมสร้างถนนดิน บ้านหนองหาญ หมู่ที่ 10 (สายหนองโชก - คลองจบก ซอยบ้านนางทับทิม ดีนาน) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   25-02-2564  63  2
20   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาปุม หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางศิริ โฉมรัมย์ - หนองตาปุม) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   16-02-2564  68  1
21   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยะสุข หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายเปี่ยน ไตรรัตน์ - ที่นานางยี สิริสุข) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   03-02-2564  67  1
22   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 (ซอยทิศตะวันออก อบต.) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   19-01-2564  82  2
23   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยะสุข หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายจำลอง ไตรรัตน์ - บ้านนางบุญเจียด โต๊ะงาม) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   19-01-2564  70  3
24   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางบัวขืน โพธิ์เงิน ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   13-01-2564  59  1
25   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหาญ หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางกอม หล้าหัวหนอง - บ้านนายประเสริฐ ใจเมือง) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   13-01-2564  70  3
26   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหาญ หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายคาน สุขแสวง - บ้านนางสุข สังเกตกิจ) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   13-01-2564  59  4
27   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสกร็อม หมู่ที่ 8 (จากสามแยกไปบ้านโคกสมบูรณ์) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   30-12-2563  66  2
28   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 (จากที่ดินของนายส่งเสริม มีพร้อม - ป้อมยาม) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   30-12-2563  59  3
29   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านทิศใต้ทาง บ้านหนองหาญ หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางชนันทพร เงางาม - เสาสัญญาณโทรศัพย์ เอไอเอส) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   30-12-2563  60  3
30   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 (ด้านทิศตะวันตกหนองตระเปียงเตีย) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   25-12-2563  63  2
31   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาปุม หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางศิริ โฉมรัมย์ - บ้านนางสุนีย์ สุขยา) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   25-12-2563  59  3
32   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล EMS) ขับเคลื่อน 2 ล้อ (รถฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน บท 9180 สุรินทร์ , รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บท 4550 สุรินทร์ และเครื่องยนต์อื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2563  ประกาศ   30-11-2563  60  1
33   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6409 สุรินทร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563  ประกาศ   30-11-2563  59  1
34   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล EMS) ขับเคลื่อน 2 ล้อ (รถฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน บท 9180 สุรินทร์ , รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บท 4550 สุรินทร์ และเครื่องยนต์อื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  ประกาศ   30-10-2563  78  1
35   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6409 สุรินทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  ประกาศ   30-10-2563  67  1
36   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล EMS) ขับเคลื่อน 2 ล้อ (รถฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน บท 9180 สุรินทร์ , รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บท 4550 สุรินทร์ และเครื่องยนต์อื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563  ประกาศ   01-10-2563  62  1
37   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6409 สุรินทร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563  ประกาศ   01-10-2563  62  1
38   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   24-08-2563  61  4
39   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขุดลอกหนองยะสุข บ้านยะสุข หมู่ที่ 3 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   29-07-2563  65  3
40   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   01-07-2563  71  1
41   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหาญ หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายเนียน บานเย็น - บ้านนายบัวบาน ไกรสุข) ช่วงที่ 2 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   01-07-2563  68  4
42   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายวสันต์ สมทิพย์ - คลองส่งน้ำ ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   01-07-2563  80  3
43   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านตาปุม หมู่ที่ 5 ถึงคลองกระสัง ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   01-07-2563  73  3
44   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดบ้านตาปุม ไปบ้านโคกมะกะ หมู่ที่ 7 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   22-04-2563  58  3
45   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 (ซอยโรงปุ๋ย - สามแยกที่นานายหนู อ่อนคะตา) ช่วงที่ 1 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   21-04-2563  70  5
46   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหาญ หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายเนียน บานเย็น - บ้านนายบัวบาน ไกรสุข) ช่วงที่ 1 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   21-04-2563  72  4
47   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระโดน หมู่ที่ 9 (จากบ้านนางอัก คะเรรัมย์ - บ้านนายบุญชิด แผ่นทอง) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   21-04-2563  79  4
48   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข จากบ้านนายบัวสาย สุดแสงงาม - ทางโค้งที่นานายจำลอง ไตรรัตน์ ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   26-06-2562  64  2
49   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข จากบ้านนางน้ำผึ้ง กะทิศาสตร์ ถึงหนองแตะเตาะ ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   24-05-2562  65  2
50   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโคกกระโดน จากบ้านนายสมจิตร พิมพ์ศรี ถึงเขตบ้านตาปุม ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   24-05-2562  73  2
51   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านตาปุม หมู่ที่ 5 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   25-02-2562  72  2
52   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 (ซอยด้านทิศเหนือหนองตระเปียงเตีย) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   25-02-2562  66  2
53   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 ถึงเขตตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เอกสาร   01-03-562  72  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สรุปผลการดำเนินงาน
     
 
โทร 0-4406-9750 , โทรสาร 0-4406-9750 , trapeangtea@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.