ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลตระเปียงเตีย
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 แผนที่อบต.
 อำนาจหน้าที่
 ติดต่อหน่วยงาน
 เลือกตั้งท้องถิ่น
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การบริหารจัดการองค์ความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT
 คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 ทะเบียนพาณิชย์
 ข้อบัญญัติ อบต.ตระเปียงเตีย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ITA
 LPA
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การบริหารงานบุคคล
 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนติดตามฯ
 แผนการตรวจสอบภายใน
 แผนสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไข้ -เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ข้อมูลลานกีฬา
 การให้ความรู้และพัฒนาชุมชน
 E-service(เอกสารดาวน์โหลด)
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  3.236.47.240    
 
������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566  เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 เอกสารแนบ3 เอกสารแนบ4 เอกสารแนบ5 เอกสารแนบ6   20-01-2566  17  5
2   ประกาศ สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   14-12-2565  19  2
3   ประกาศ เรือง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  ประกาศ บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง   06-12-2565  23  7
4   ประกาศ เรือง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566   23-11-2565  28  1
5   ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง คนงานทัวไป (งานไฟฟ้า)  ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง คนงานทัวไป (งานไฟฟ้า)   12-07-2565  83  1
6   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ   08-07-2565  91  3
7   ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ  ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ   28-06-2565  93  2
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(งานไฟฟ้า) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(งานไฟฟ้า) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย   20-06-2565  104  21
9   ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)"  ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)"   05-01-2565  90  4
10   ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564  เอกสารแนบ   29-11-2564  74  7
11   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565  ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565   16-11-2564  122  9
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง การแก้ไข้เปลี่ยนแปลงคำชีแจ้งฯ  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง การแก้ไข้เปลี่ยนแปลงคำชีแจ้งฯ   16-11-2564  124  3
13   ประกาศรายผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  ประกาศรายผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย   01-10-2564  111  1
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   17-09-2564  133  1
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   10-09-2564  151  1
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   10-09-2564  117  1
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   04-08-2564  121  1
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19   30-06-2564  117  1
19   ประกาศ มาตราการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  ประกาศ มาตราการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย   14-05-2564  133  3
20   ประกาศ เรือง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2563  เอกสาร   22-12-2563  66  10
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  เอกสารแนบท้าย   03-11-2563  147  2
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  เอกสารแนบ   03-11-2563  181  5
23   ประกาศ ข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ  doc120220608043342.pdf   15-10-2563  59  1
24   ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ 2562  ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ 2562   21-05-2563  187  2
25   ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ 2563  ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ   21-05-2563  208  4
26   ประกาศและคำสั่งช่วยเหลือประชาชน  doc120200520081525.pdf   20-05-2563  189  3
27   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปี 2563  เอกสารแนบ   24-04-2563  137  4
28   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เอกสาร   08-04-2563  171  11
29   ร่างขอบเขตการจัดซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัยตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคนา 2019 (COVID-19)  doc120200318202131.pdf   17-03-2563  130  7
30   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุทำหน้ากากตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  doc120200318201938.pdf   17-03-2563  147  2
31   ร่างขอบเขตการจัดซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคนา 2019 (COVID-19)  doc120200318200707.pdf   16-03-2563  137  1
32   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุทำหน้ากากตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  doc120200318200511.pdf   16-03-2563  133  1
33   ร่างขอบเขตจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  doc120200318202335.pdf   11-03-2563  141  1
34   ร่างขอบเขตการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด  doc120200312213344.pdf   02-03-2563  122  2
35   ร่างขอบเขตจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดเกินกว่า 30 ที่ นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563  doc120200312213043.pdf   26-02-2563  120  2
36   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระโดน หมู่ที่ 9 (เส้นหลักหน้าโรงเรียนบ้านหนองคู) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200303211237.pdf   26-02-2563  132  4
37   ร่างขอบเขตการจ้างเหมาพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563  doc120200224200237.pdf   21-02-2563  129  2
38   ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางค่าจ้างเหมาพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120200224195836.pdf   21-02-2563  133  2
39   ร่างขอบเขตจัดซื้อกระเป๋าและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120200224195348.pdf   21-02-2563  133  2
40   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ถนนสายหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน - บ้านโนง ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์  doc120200225022055.pdf   12-02-2563  134  1
41   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอยด้านทิศเหนือหนองตระเปียงเตีย) บ้านตระเปียงเตีย ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200303210427.pdf   05-02-2563  123  3
42   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย (หลังใหม่) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225021650.pdf   04-02-2563  131  1
43   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย (หลังเก่า) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225021458.pdf   04-02-2563  140  1
44   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  doc120200214021012.pdf   31-01-2563  128  3
45   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  doc120200214014645.pdf   31-01-2563  127  1
46   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำยุพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 บ้านหนองหาญ จากบ้านนายเนียน บานเย็น ถึงบ้านนายวิเศษ เจริญผล ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225021111.pdf   29-01-2563  118  2
47   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ถนนสายหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน - บ้านโนง ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200225202826.pdf   14-01-2563  131  2
48   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำยูพร้อมฝาปิดพร้อมขยายทาง คสล. บ้านโคกมะกะ หมู่ที่ 7 จากบ้านนายอดิศัย สิทธิศร ถึงบ้านนางระณี สายศร ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225020751.pdf   14-01-2563  130  3
49   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย ท่อส่งน้ำ PVC, ท่อดูดน้ำตัวหนอน, หัวกะโหลกดูดน้ำ เพื่อจัดหาวัสดุสำรองไว้ใช้ในการสูบน้ำ สำหรับเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ อบต.ตระเปียงเตีย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200226000120.pdf   10-01-2563  138  2
50   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เอกสารแนบ   27-12-2562  128  2
51   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย (หลังใหม่) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200225195536.pdf   27-12-2562  132  2
52   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย (หลังเก่า) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200225195103.pdf   27-12-2562  138  2
53   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  doc120200214020722.pdf   27-12-2562  131  1
54   ร่างขอบเขตการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย ท่อส่งน้ำ PVC, ท่อดูดน้ำตัวหนอน, หัวกะโหลกดูดน้ำ เพื่อจัดหาวัสดุสำรองไว้ใช้ในการสูบน้ำ สำหรับเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ อบต.ตระเปียงเตีย ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120200226000810.pdf   23-12-2562  120  2
55   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) หมายเลขครุภัณฑ์ 044 50 0001 ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน บท 4550 สุรินทร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200304002239.pdf   18-12-2562  115  1
56   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประกอบด้วย วิทยุสื่อสาร,เครื่องสำรองไฟ และเพาเวอร์แอมป์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัด อบต.ตระเปียงเตีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200225235038.pdf   11-12-2562  111  2
57   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำยุพร้อมฝาปิด บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 จากบ้านนายส่งเสริม มีพร้อม ถึงบ้านนายสัญชัย แว่นดี ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225015437.pdf   09-12-2562  115  2
58   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางที่จะ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) หมายเลขครุภัณฑ์ 044 50 0001 ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน บท 4550 สุรินทร์ จำนวน 1 คัน  doc120200304002538.pdf   06-12-2562  101  1
59   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข จากบ้านนายบัวสาย สุดแสงงาม-โค้งที่นานายจำลอง ไครรัตน์ ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225014925.pdf   06-12-2562  102  2
60   ร่างขอบเขตการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประกอบด้วย วิทยุสื่อสาร,เครื่องสำรองไฟ และเพาเวอร์แอมป์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัด อบต.ตระเปียงเตีย  doc120200225235333.pdf   03-12-2562  110  3
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สรุปผลการดำเนินงาน
     
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ "การดูแลสุขภาพด้วยหลักแพทย์วิธีธรรม การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน"
คณะกรรมการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน
คณะกรรมการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน
 
พ่นฆ่าเชื้อ
พ่นฆ่าเชื้อ
เตียง
เตียง
บุคคลทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
บุคคลทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
 
 
ปราสาทตระเปียงเตีย
ปราสาทตระเปียงเตีย
 
งานสืบสานปราสาทตระเปียงเตีย
งานสืบสานปราสาทตระเปียงเตีย
 
นักเรียนมาศึกษาดูงาน
นักเรียนมาศึกษาดูงาน
 
กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านบ้านหนองคู
กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านบ้านหนองคู
 
 
 
โทร 0-4406-9750 , โทรสาร 0-4406-9750 , trapeangtea@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.