ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลตระเปียงเตีย
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 อำนาจหน้าที่
 เลือกตั้งท้องถิ่น
 ติดต่อหน่วยงาน
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การบริหารจัดการองค์ความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT
 คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 ทะเบียนพาณิชย์
 ข้อบัญญัติ อบต.ตระเปียงเตีย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ITA
 LPA
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การบริหารงานบุคคล
 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนติดตามฯ
 แผนการตรวจสอบภายใน
 แผนสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไข้ -เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ข้อมูลลานกีฬา
 การให้ความรู้และพัฒนาชุมชน
 E-service(เอกสารดาวน์โหลด)
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  34.232.63.94    
 
������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564)  เอกสารแนบ   29-06-2564  36  8
2   แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564)  เอกสารแนบ   30-03-2564  54  4
3   แผนการใช้จ่ายเงิน แผนกิจการประปา  แผนการใช้จ่ายเงิน แผนกิจการประปา   17-03-2564  60  4
4   แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานงบกลาง  แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานงบกลาง   17-03-2564  57  3
5   แผนการใช้จ่ายเงินงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  แผนการใช้จ่ายเงินงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้   17-03-2564  61  2
6   แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการเกษตร  แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการเกษตร   17-03-2564  55  1
7   แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   17-03-2564  60  2
8   แผนการใช้จ่ายเงิน งานเคหะ  แผนการใช้จ่ายเงิน งานเคหะ   17-03-2564  60  1
9   แผนการใช้จ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนการใช้จ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์   17-03-2564  56  1
10   แผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานสาธารสุข  แผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานสาธารสุข    17-03-2564  57  1
11   แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานรักษาความสงบภายใน  แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานรักษาความสงบภายใน   17-03-2564  58  1
12   แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานบริหารงานทั่วไป   17-03-2564  54  1
13   แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564)  เอกสารแนบ   29-12-2563  60  2
14   แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31ธันวาคม 2563)  เอกสารแนบ   30-09-2563  58  3
15   รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563  เอกสารแนบ   17-06-2563  77  9
16   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เอกสารแนบ   17-06-2563  65  3
17   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เอกสารแนบ   01-06-2563  68  5
18   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เอกสารแนบ   31-03-2563  63  4
19   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เอกสารแนบ   28-12-2562  75  6
20   ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เอกสารแนบ   01-10-2562  68  7
21   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เอกสารแนบ   01-10-2562  68  7
 หน้า 1 | 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สรุปผลการดำเนินงาน
     
 
โทร 0-4406-9750 , โทรสาร 0-4406-9750 , trapeangtea@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.