ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลตระเปียงเตีย
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 อำนาจหน้าที่
 เลือกตั้งท้องถิ่น
 ติดต่อหน่วยงาน
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การบริหารจัดการองค์ความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT
 คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 ทะเบียนพาณิชย์
 ข้อบัญญัติ อบต.ตระเปียงเตีย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ITA
 LPA
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การบริหารงานบุคคล
 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนติดตามฯ
 แผนการตรวจสอบภายใน
 แผนสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไข้ -เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ข้อมูลลานกีฬา
 การให้ความรู้และพัฒนาชุมชน
 E-service(เอกสารดาวน์โหลด)
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  34.232.63.94    
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   QR code แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)  QR code แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)   21-03-2566  2  1
2   ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA 2566  ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA 2566   15-12-2565  17  1
3   ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  doc120221207145334.pdf doc220221207145334.pdf doc320221207145334.pdf doc420221207145334.pdf   07-12-2565  42  2
4   ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต หากคุณพบเห็นการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ    07-12-2565  49  0
5   ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566   23-11-2565  53  1
6   ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น    22-11-2565  66  0
7   ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ประจำปี 2566  doc120221219153757.pdf   07-11-2565  40  5
8   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ   09-07-2565  113  5
9   เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ประจำปี พ.ศ.2565  เอกสารแนบ   24-06-2565  97  1
10   สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี  สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี   09-02-2565  134  3
11   จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี 2565  ภาพกิจกรรม   14-01-2565  142  13
12   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565  ประกาศ   10-01-2565  144  6
13   ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565  ประกาศ ภ.ด.ส.1   04-01-2565  118  11
14   ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565  ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ปี 2565 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ปี 2565   16-11-2564  118  20
15   ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565   แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565   25-10-2564  113  6
16   ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565  ประกาศ   08-10-2564  94  3
17   ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565  ประกาศ   08-10-2564  122  9
18   ประกาศ เรื่อง กำหนดการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษีประจำปี 2565  ประกาศ   01-10-2564  93  4
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   17-09-2564  109  1
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   10-09-2564  119  1
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   10-09-2564  105  1
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   04-08-2564  111  1
23   ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีภายหลังเดือนมิถุนายน 2564  ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีภายหลังเดือนมิถุนายน 2564   19-07-2564  116  4
24   จดหมายข่าวการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564  doc120210617070902.jpg   17-06-2564  117  5
25   หลวงพ่อจรินทร์​ จันทสาโร​ (พระครูสุเทพจันทสาร)​ "เทพเจ้าจอมอภิญญา​ อภินิหาร" วัดปราสาทตระเปียงเตีย  doc120210616033708.jpg doc220210616033708.jpg doc320210616033708.jpg doc420210616033708.jpg doc520210616033708.jpg   16-06-2564  135  10
26   ขอเชิญพุทธศาสนิกชน​ และศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีพุทธาภิเษก และร่วมบูชาเหรียญชาตกาลรำลึก​ เพื่อร่วมสมทบทุนสร้าง "เจดีย์จันทสาโร" พระครูสุเทพจันทสาร(หลวงพ่อจรินทร์)​ อดีตเจ้าอาวาสวัดปราสาทเทพนิมิต  doc120210616033259.jpg doc220210616033259.jpg doc320210616033259.jpg doc420210616033259.jpg doc520210616033259.jpg   16-06-2564  117  5
27   ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น  ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น   15-06-2564  125  5
28   ประกาศ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประกาศ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   20-04-2564  122  6
29   คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019   คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019   20-04-2564  138  5
30   คำสั้ง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าคัดกรอง เพือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019  คำสั้ง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าคัดกรอง เพือป้องกันและควบคุมโรคติด   20-04-2564  143  6
31   ขออนุญาติใช้ที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  ขออนุญาติใช้ที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย   31-03-2564  159  7
32   ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาทเทพนิมิต ประจำปีการศึกษา 2564  doc120210303032936.pdf   01-03-2564  122  6
33   ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระโดน ประจำปีการศึกษา 2564  doc120210303032844.pdf   01-03-2564  120  4
34   ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหาญ ประจำปีการศึกษา 2564  doc120210303032531.pdf   01-03-2564  147  5
35   ข่าวกระทรวงการคลังฉบับที่12/2564 มาตรการด้านค่าธรรมเนียมและภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2564  มาตรการด้านค่าธรรมเนียมและภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2564 doc220210209030403.jpg doc320210209030403.jpg   09-02-2564  125  9
36   ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564  ประกาศ   03-02-2564  151  6
37   ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564  ประกาศ   07-01-2564  87  3
38   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564  doc120201230071945.pdf   22-12-2563  106  7
39   ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564  ประกาศ แผน   22-12-2563  115  10
40   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564  ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564   27-11-2563  134  12
41   ประกาศ เรือง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   29-10-2563  85  2
42   รายงานการให้บริการประชาชน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  รายงานการให้บริการประชาชน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   26-10-2563  87  2
43   รายงานการให้บริการประชาชน งานสวัสดิการและพัฒนาชมชน  รายงานการให้บริการประชาชน งานสวัสดิการและพัฒนาชมชน   14-10-2563  89  2
44   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120201005021547.pdf   05-10-2563  144  5
45   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120201005021248.pdf   05-10-2563  146  3
46   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561  เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ   01-10-2563  103  7
47   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาทเทพนิมิต  doc120210303033646.วัดปราสาทเทพนิมิต doc220210303070312.pdf   18-09-2563  112  2
48   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหาญ  doc120210303033554.บ้านหนองหาญ   18-09-2563  95  0
49   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระโดน  doc120210303033455.บ้านโคกกระโดน   18-09-2563  112  0
50   ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563  doc120200901014438.jpg   01-09-2563  124  10
51   รับสมัครลูกจ้างโครงการพัฒนาตำบล แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  doc120200901003830.pdf   01-09-2563  148  1
52   ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563  ประกาศ   28-08-2563  138  5
53   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ที่ 531/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน  เอกสารแนบ   14-08-2563  126  4
54   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอบต.ตระเปียงเตีย  doc120210806052432.pdf   06-08-2563  89  5
55   รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น  เอกสารแนบ ใบสมัคร   04-08-2563  123  2
56   ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย (One Stop Service)  ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย (One Stop Service)    03-08-2563  110  6
57   แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน  doc120200730085357.pdf   30-07-2563  122  12
58   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563   14-07-2563  111  7
59   คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น 2563    30-06-2563  100  0
60   ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  เอกสาร เอกสาร   12-06-2563  91  18
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สรุปผลการดำเนินงาน
     
 
โทร 0-4406-9750 , โทรสาร 0-4406-9750 , trapeangtea@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.