ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลตระเปียงเตีย
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 อำนาจหน้าที่
 เลือกตั้งท้องถิ่น
 ติดต่อหน่วยงาน
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การบริหารจัดการองค์ความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT
 คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 ทะเบียนพาณิชย์
 ข้อบัญญัติ อบต.ตระเปียงเตีย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ITA
 LPA
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การบริหารงานบุคคล
 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนติดตามฯ
 แผนการตรวจสอบภายใน
 แผนสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไข้ -เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ข้อมูลลานกีฬา
 การให้ความรู้และพัฒนาชุมชน
 E-service(เอกสารดาวน์โหลด)
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  34.232.63.94    
 
������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
61   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกระโดน หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสมจิตร พิมพ์ศรี ถึงเขตบ้านบ้านตาปุม ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225014534.pdf   02-12-2562  105  2
62   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งฝาปิดท่อระบายน้ำเดิม บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 จากสี่แยกวัดนิมิตรัตนาราม-สุดสาย ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225014010.pdf   21-11-2562  135  2
63   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข จากบ้านนางน้ำพึ่ง กะทิศาสตร์ ถึงหนองแตะเต๊าะ ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225013342.pdf   20-11-2562  116  2
64   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225020223.pdf   14-11-2562  111  2
65   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  doc120200214021624.pdf   08-11-2562  112  5
66   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  doc120200214021256.pdf   08-11-2562  110  2
67   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  doc120200214015524.pdf   08-11-2562  107  3
68   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่จัดงาน พร้อมจับผ้าประดับตกแต่งเวทีและสถานที่โดยรอบบริเวณจัดงานรวมค่าติดตั้งและรื้อถอนใช้ในโครงการส่งเสรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200225005343.pdf   07-11-2562  100  2
69   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีโครงเหล็ก ไฟแสงสีและไฟส่องสว่างประดับบริเวณงานพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200225003844.pdf   07-11-2562  103  2
70   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200225003003.pdf   07-11-2562  102  2
71   ร่างขอบเขตจ้างจัดสถานที่จัดงาน พร้อมจับผ้าประดับตกแต่งเวทีและสถานที่โดยรอบบริเวณจัดงานรวมค่าติดตั้งและรื้อถอนใช้ในโครงการส่งเสรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ประจำปี 2562  doc120200225005034.pdf   05-11-2562  108  2
72   ร่างขอบเขตจ้างเวทีโครงเหล็ก ไฟแสงสีและไฟส่องประดับบริเวณเวทีและรอบสถานที่จัดงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอนใช้ในโครงการส่งเสรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ประจำปี 2562  doc120200225003538.pdf   05-11-2562  101  2
73   ร่างขอบเขตจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562  doc120200225002621.pdf   05-11-2562  97  2
74   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปี 2562  เอกสารแนบ   25-10-2562  90  1
75   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225192851.pdf   24-10-2562  95  2
76   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล.ผ่าครึ่ง ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225192603.pdf   21-10-2562  93  2
77   ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  doc120200214022135.pdf   21-10-2562  105  3
78   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานและพนักงานจ้างฯ ประจำปี 2563  เอกสารแนบ   09-10-2562  90  1
79   ร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย (หลังใหม่) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225195915.pdf   09-10-2562  91  2
80   ร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย (หลังเก่า) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225194617.pdf   09-10-2562  92  2
81   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562  doc120200309212403.pdf   02-10-2562  81  2
82   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200225001018.pdf   26-09-2562  73  2
83   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200224215314.pdf   26-09-2562  75  2
84   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562  doc120200224003443.pdf   03-09-2562  68  2
85   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาทเทพนิมิต หมู่ที่ 3 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120190902021210.pdf   30-08-2562  91  7
86   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองหาญ หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายเนียน บานเย็น ถึงบ้านนายวิเศษ เจริญผล) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120190902020935.pdf   30-08-2562  83  4
87   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองหาญ หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายเนียน บานเย็น ถึงบ้านนายวิเศษ เจริญผล) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190828210455.pdf   28-08-2562  85  2
88   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190828210159.pdf   28-08-2562  82  4
89   ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาทเทพนิมิต หมู่ที่ 3 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190828205900.pdf   28-08-2562  87  2
90   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190826205216.pdf   22-08-2562  70  2
91   ร่างขอบเขตงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225001249.pdf   21-08-2562  70  2
92   ร่างขอบเขตจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200224214329.pdf   20-08-2562  64  2
93   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข จากบ้านนายบัวสาย สุดแสงงาม-โค้งที่นานายจำลอง ไครรัตน์ ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200225211150.pdf   15-08-2562  63  2
94   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562  doc120200224003315.pdf   02-08-2562  64  2
95   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายส่งเสริม มีพร้อม ถึงบ้านนายสัญชัย แว่นดี) ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)  doc120200225232617.pdf   30-07-2562  63  2
96   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งฝาปิดท่อระบายน้ำเดิม บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 (จากสี่แยกวัดนิมิตรัตนาราม-สุดสาย) ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120200225205211.pdf   30-07-2562  61  2
97   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ผ่าครึ่ง ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมหน้า โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120200224213140.pdf   30-07-2562  59  2
98   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข จากบ้านนายบัวสาย สุดแสงงาม-โค้งที่นานายจำลอง ไครรัตน์ ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200225212525.pdf   26-07-2562  62  2
99   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายส่งเสริม มีพร้อม ถึงบ้านนายสัญชัย แว่นดี) ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDIND)  doc120200225233018.pdf   05-07-2562  64  3
100   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกระโดน หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายสมจิตร พิมพ์ศรี ถึงเขตบ้านตาปุม หมู่ที่ 5) ตำบลตระเปีบงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120200225214700.pdf   05-07-2562  66  2
101   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านยะสุข หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางน้ำผึ้ง กะทิศาสตร์ ถึงหนองแตะเตาะ) ตำบลตระเปีบงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120200225002048.pdf   05-07-2562  69  2
102   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งฝาปิดท่อระบายน้ำเดิม บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 (จากสี่แยกวัดนิมิตรัตนาราม-สุดสาย) ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190708200233.pdf   05-07-2562  106  3
103   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมะกะ หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายอดิศัย สิทธิศร ถึงบ้านนางระณี สายศร) ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190708195542.pdf   05-07-2562  107  3
104   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายส่งเสริม มีพร้อม ถึงบ้านนายสัญชัย แว่นดี) ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190708194919.pdf   05-07-2562  110  4
105   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ผ่าครึ่ง ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมหน้า โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190708194142.pdf   05-07-2562  108  3
106   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562  doc120200224003137.pdf   02-07-2562  71  2
107   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข จากบ้านนายบัวสาย สุดแสงงาม-โค้งที่นานายจำลอง ไครรัตน์ ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225212010.pdf   26-06-2562  63  2
108   ร่างขอบเขตจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข จากบ้านนายบัวสาย สุดแสงงาม-โค้งที่นานายจำลอง ไครรัตน์ ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225213031.pdf   24-06-2562  65  2
109   ประกาศ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านยะสุข หมู่ที่ 3 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190826213341.pdf   20-06-2562  74  3
110   ประกาศ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางบัวขืน โพธิ์เงิน ถึงโรงปุ๋ยอินทรีย์) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190826212830.pdf   20-06-2562  71  3
111   ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ผ่าครึ่ง ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมหน้า โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190708193855.pdf   17-06-2562  93  2
112   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกระโดน หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายสมจิตร พิมพ์ศรี ถึงเขตบ้านตาปุม หมู่ที่ 5) ตำบลตระเปีบงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190618235141.pdf   14-06-2562  133  2
113   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านยะสุข หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางน้ำผึ้ง กะทิศาสตร์ ถึงหนองแตะเตาะ) ตำบลตระเปีบงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190618234442.pdf   14-06-2562  94  2
114   ร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ผ่าครึ่ง ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลตระเปียงเตีย บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200224211834.pdf   13-06-2562  62  2
115   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งฝาปิดท่อระบายน้ำเดิม บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 (จากสี่แยกวัดนิมิตรัตนาราม-สุดสาย) ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190708200028.pdf   12-06-2562  83  2
116   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมะกะ หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายอดิศัย สิทธิศร ถึงบ้านนางระณี สายศร) ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190708195254.pdf   12-06-2562  84  2
117   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายส่งเสริม มีพร้อม ถึงบ้านนายสัญชัย แว่นดี) ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190708194647.pdf   12-06-2562  71  1
118   ร่างขอบเขตการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายส่งเสริม มีพร้อม ถึงบ้านนายสัญชัย แว่นดี) ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225233455.pdf   10-06-2562  67  2
119   ร่างขอบเขตจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งฝาปิดท่อระบายน้ำเดิม บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 (จากสี่แยกวัดนิมิตรัตนาราม-สุดสาย) ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120200225205835.pdf   10-06-2562  74  2
120   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย หมู่ที่ 2 ตำบลตระเปีบงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190610015509.pdf   07-06-2562  101  3
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สรุปผลการดำเนินงาน
     
 
โทร 0-4406-9750 , โทรสาร 0-4406-9750 , trapeangtea@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.