ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลตระเปียงเตีย
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 อำนาจหน้าที่
 เลือกตั้งท้องถิ่น
 ติดต่อหน่วยงาน
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การบริหารจัดการองค์ความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT
 คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 ทะเบียนพาณิชย์
 ข้อบัญญัติ อบต.ตระเปียงเตีย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ITA
 LPA
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การบริหารงานบุคคล
 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนติดตามฯ
 แผนการตรวจสอบภายใน
 แผนสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไข้ -เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ข้อมูลลานกีฬา
 การให้ความรู้และพัฒนาชุมชน
 E-service(เอกสารดาวน์โหลด)
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  34.232.63.94    
 
������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
121   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190610015052.pdf   07-06-2562  115  4
122   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้ว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย หมู่ที่ 2 ตำบลตระเปีบงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190610014445.pdf   07-06-2562  98  2
123   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562  doc120200224003015.pdf   06-06-2562  61  2
124   ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโคกกระโดน (จากบ้านนายสมจิตร พิมพ์ศรี ถึงเขตบ้านตาปุม ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์)  doc120190610012118.pdf   24-05-2562  103  5
125   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข (จากบ้านนางผึ้ง กะทิศาสตร์ ถึงหนองแตะเตาะ) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190610010130.pdf   24-05-2562  103  2
126   ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคางานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโคกกระโดน จากบ้านนายสมจิตร พิมพ์ศรี ถึงเขตบ้านตาปุม ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190529004016.pdf doc220190529004016.pdf   24-05-2562  92  8
127   ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคางานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข จากบ้านนางผึ้ง กะทิศาสตร์ ถึงหนองแตะเตาะ ตำบลตระเปีบงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190529002955.pdf doc220190529002955.pdf   24-05-2562  109  8
128   ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคางานโครงการขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข ตำบลตระเปีบงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190529002158.pdf doc220190529002158.pdf   24-05-2562  101  6
129   ร่างขอบเขตงาน จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข (จากบ้านนางน้ำผึ้ง กะทิศาสตร์ ถึงหนองแตะเตาะ) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190613020140.pdf   23-05-2562  79  2
130   ร่างขอบเขตงาน จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโคกกระโดน (จากบ้านนายสมจิตร พิมพ์ศรี ถึงเขตบ้านตาปุม) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190613015739.pdf   23-05-2562  104  2
131   ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคางานโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลตระเปีบงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190529001506.pdf doc220190529001506.pdf   08-05-2562  99  6
132   ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคางานโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย หมู่ที่ 2 ตำบลตระเปีบงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190529000728.pdf doc220190529000728.pdf   08-05-2562  97  4
133   ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคางานโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย หมู่ที่ 2 ตำบลตระเปีบงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190528235947.pdf doc220190528235947.pdf   08-05-2562  79  5
134   ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคางานโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย หมู่ที่ 2 ตำบลตระเปีบงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190528235131.pdf doc220190528235131.pdf   08-05-2562  101  8
135   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562  doc120200309211932.pdf   03-05-2562  64  2
136   ร่างขอบเขตงาน จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย หมู่ที่ 2 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190604234603.pdf   01-05-2562  93  2
137   ร่างขอบเขตงาน จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย หมู่ที่ 2 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190604234404.pdf   01-05-2562  86  2
138   ร่างขอบเขตงาน จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย หมู่ที่ 2 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190604234029.pdf   01-05-2562  108  2
139   ร่างขอบเขตงาน จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางบัวขืน โพธิ์เงิน ถึงโรงปุ๋ยอินทรีย์) ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190603214632.pdf   01-05-2562  102  3
140   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องบวงสรวงองค์ปราสาทพร้อมประกอบพิธีพราหมณ์ เพื่อใชในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  doc120190529013021.pdf   04-04-2562  79  3
141   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและประชาชนประกอบพิธีบวงสรวง ตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  doc120190529012516.pdf   04-04-2562  85  2
142   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและประชาชนประกอบพิธีบวงสรวง ตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  doc120190529012115.pdf   04-04-2562  81  2
143   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานพร้อมประดับตกแต่ง รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เพื่อใชในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  doc120190529011531.pdf   04-04-2562  78  3
144   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายแบบสามมิติ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เพื่อสำหรับไว้ใชในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  doc120190529010926.pdf   04-04-2562  75  3
145   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสำหรับใชในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  doc120190529010232.pdf   04-04-2562  82  3
146   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  doc120190411021846.pdf   04-04-2562  107  7
147   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากบ้านหนองเกาะ ถึงเขตตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190404235757.pdf   04-04-2562  107  3
148   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างจัดทำป้ายไวนิล พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสำหรับใชในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  doc120190529020153.pdf   03-04-2562  75  3
149   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างจัดทำป้ายแบบสามมิติ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เพื่อสำหรับไว้ใชในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  doc120190529015833.pdf   03-04-2562  76  2
150   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและประชาชนประกอบพิธีบวงสรวง ตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  doc120190529015359.pdf   03-04-2562  75  2
151   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและประชาชนประกอบพิธีบวงสรวง ตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  doc120190529015308.pdf   03-04-2562  77  2
152   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างจัดหาเครื่องเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องบวงสรวงองค์ปราสาทพร้อมประกอบพิธีพราหมณ์ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  doc120190529015015.pdf   03-04-2562  75  2
153   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานพร้อมประดับตกแต่ง รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เพื่อใช้ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  doc120190529014614.pdf   03-04-2562  83  2
154   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562  doc120200224001549.pdf   02-04-2562  78  3
155   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (น้ำถ้วย) เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562  doc120190531002211.pdf   22-03-2562  78  2
156   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562  doc120190530235644.pdf   22-03-2562  71  2
157   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านตาปุม หมู่ที่ 5 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลดำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190324214809.pdf   22-03-2562  124  2
158   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลดำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190324214635.pdf   22-03-2562  112  3
159   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย จำนวน 10 หมู่บ้าน  doc120190530011306.pdf   21-03-2562  70  3
160   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานกองคลัง และมีวัสดุคอมพิวเตอร์เพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน  doc120190530010108.pdf   20-03-2562  80  2
161   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย จำนวน 10 หมู่บ้าน  doc120190530011546.pdf   19-03-2562  76  2
162   ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากบ้านหนองเกาะ ถึงเขตตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190317231305.pdf   18-03-2562  117  4
163   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานกองคลัง และมีวัสดุคอมพิวเตอร์เพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน  doc120190530010208.pdf   15-03-2562  80  2
164   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองคลัง  doc120190530000036.pdf   15-03-2562  78  2
165   ร่างขอบเขตงาน จ้างโครงการขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยะสุข ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190603214440.pdf   13-03-2562  84  2
166   ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากบ้านหนองเกาะ ถึงเขตตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190317231445.pdf   11-03-2562  124  4
167   ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านตาปุม หมู่ที่ 5 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190312003335.pdf   08-03-2562  117  3
168   ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190312003113.pdf   08-03-2562  117  2
169   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562  doc120200224001249.pdf   04-03-2562  83  3
170   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2562 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120190530210314.pdf   04-03-2562  76  2
171   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2562 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120190530205353.pdf   04-03-2562  80  2
172   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก ผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตที่ 1 จังหวัดสุรินทร์  doc120190530204622.pdf   04-03-2562  75  2
173   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ เชื้อเพลิงและล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2561 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120190530210144.pdf   28-02-2562  86  2
174   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2562 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120190530205519.pdf   28-02-2562  84  2
175   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างจัดทำป้ายไวนิล ที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก ผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตที่ 1 จังหวัดสุรินทร์  doc120190530204706.pdf   26-02-2562  83  2
176   ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านตาปุม หมู่ที่ 5  doc120190228215843.pdf doc220190228215843.pdf   25-02-2562  108  8
177   ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1  doc120190228215819.pdf doc220190228215819.pdf   25-02-2562  139  9
178   ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากบ้านหนองเกาะถึงเขตตำบลโชคเหนือ  doc120190228215337.pdf   20-02-2562  109  2
179   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562  doc120200224000743.pdf   04-02-2562  80  2
180   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านตาปุม หมู่ที่ 5 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190530001626.pdf   29-01-2562  77  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สรุปผลการดำเนินงาน
     
 
โทร 0-4406-9750 , โทรสาร 0-4406-9750 , trapeangtea@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.