ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลตระเปียงเตีย
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 อำนาจหน้าที่
 เลือกตั้งท้องถิ่น
 ติดต่อหน่วยงาน
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การบริหารจัดการองค์ความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT
 คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 ทะเบียนพาณิชย์
 ข้อบัญญัติ อบต.ตระเปียงเตีย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ITA
 LPA
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การบริหารงานบุคคล
 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนติดตามฯ
 แผนการตรวจสอบภายใน
 แผนสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไข้ -เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ข้อมูลลานกีฬา
 การให้ความรู้และพัฒนาชุมชน
 E-service(เอกสารดาวน์โหลด)
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  34.232.63.94    
 
������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
181   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านหนองหาญ หมู่ที่ 10 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190530000516.pdf   29-01-2562  77  3
182   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขันและถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีท้องถิ่น อบต.คัพ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562  doc120190529220331.pdf   18-01-2562  78  2
183   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขันและถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีท้องถิ่น อบต.คัพ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562  doc120190529220450.pdf   17-01-2562  75  2
184   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อของรางวัล เพื่อมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันการจัดกิจกรรมแข่งขันเสริมพัฒนาการของเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  doc120190530221216.pdf   09-01-2562  88  2
185   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล เพื่อมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันการจัดกิจกรรมแข่งขันเสริมพัฒนาการของเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  doc120190530221047.pdf   09-01-2562  84  2
186   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมสระน้ำปรับปรุงพื้นที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190827022949.pdf   04-01-2562  76  2
187   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561  doc120200224000636.pdf   03-01-2562  81  2
188   ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง งานโครงการถมสระน้ำปรับปรุงพื้นที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย หมู่ที่ 2 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190827022300.pdf   25-12-2561  76  2
189   ร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการถมสระน้ำปรับปรุงพื้นที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย หมู่ที่ 2 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  doc120190827021955.pdf   21-12-2561  80  2
190   ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  doc120190228231325.pdf   20-12-2561  103  2
191   ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120190228231619.pdf   06-12-2561  111  2
192   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561  doc120200224000516.pdf   03-12-2561  765  2
193   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีพร้อมไฟสว่าง แสง สี ประดับบริเวณเวทีและรอบสถานที่จัดงานให้มีความเหมาะสมสวยงาม รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน เพื่อสำหรับส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ประจำปี 2561  doc120190529195927.pdf   14-11-2561  75  2
194   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงาน พร้อมจับผ้าประดับตกแต่งเวทีและสถานที่โดยรอบบริเวณงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน เพื่อสำหรับจัดงานส่งเสรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ประจำปี 2561  doc120190529193404.pdf   14-11-2561  75  3
195   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ประจำปี 2561  doc120190529192229.pdf   12-11-2561  82  2
196   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์)  doc120190529023631.pdf   12-11-2561  82  2
197   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดชื้อจัดจ้างงานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์)  doc120181114210010.pdf   08-11-2561  150  9
198   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างเวทีพร้อมไฟสว่าง แสง สี ประดับบริเวณเวทีและรอบสถานที่จัดงานให้มีความเหมาะสมสวยงาม รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน เพื่อสำหรับส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ประจำปี 2561  doc120190529200028.pdf   05-11-2561  79  2
199   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงาน พร้อมจับผ้าประดับตกแต่งเวทีและสถานที่โดยรอบบริเวณงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน เพื่อสำหรับจัดงานส่งเสรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ประจำปี 2561  doc120190529194032.pdf   05-11-2561  72  2
200   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ประจำปี 2561  doc120190529192837.pdf   05-11-2561  81  2
201   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561  doc120190829011338.pdf   02-11-2561  79  2
202   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์)  doc120190529024113.pdf   31-10-2561  80  2
203   ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  doc120190708042641.pdf   22-10-2561  81  3
204   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง เพื่อแสดงวิสัยทัศน์หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120190529195016.pdf   08-10-2561  79  2
205   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง เพื่อแสดงวิสัยทัศน์หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120190529194913.pdf   08-10-2561  72  2
206   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120190530220449.pdf   05-10-2561  75  2
207   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานและพนักงานจ้างฯ ประจำปี 2562  เอกสารแนบ   02-10-2561  68  1
208   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120190529201756.pdf   02-10-2561  78  2
209   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120190529201927.pdf   01-10-2561  79  2
210   ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ เชื้อเพลิงและล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120190529200837.pdf   01-10-2561  78  2
211   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  doc120180807020759.pdf   25-07-2561  174  4
212   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้า่งเหมาจัดตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา  doc120180807015959.pdf   25-07-2561  127  6
213   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาทเทพนิมิต หมู่ที่ 3  doc120180724235715.pdf   09-07-2561  154  5
214   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระโดน หมู่ที่ 9  doc120180724234403.pdf   09-07-2561  152  5
215   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  doc120180822194128.pdf   02-07-2561  115  5
216   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  doc120180822192842.pdf   02-07-2561  148  5
217   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561  doc120180816003949.pdf   30-06-2561  126  3
218   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561  doc120180822195753.pdf   13-06-2561  96  6
219   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง(แบบแบตเตอรี่)เพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561  doc120180809212756.pdf   13-06-2561  128  5
220   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรรจุผงเคมีชนิดแห้งสำหรับถังดับเพลิงและค่าบรรจุก๊าซหุ้งต้มสำหรับถังแก๊สตามโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561  doc120180809212447.pdf   13-06-2561  94  4
221   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำลูกประคบ เพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2561  doc120180809213741.pdf   11-06-2561  130  5
222   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2561  doc120180809211846.pdf   11-06-2561  96  4
223   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2561  doc120180822200655.pdf   31-05-2561  125  4
224   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2561  doc120180822194851.pdf   31-05-2561  88  4
225   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำเนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั่งที่ 1/2561) สำเนาเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561)และสำเนารายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบต.ตระเปีนยงเตีย ประจำปี 2561  doc120180814193943.pdf   31-05-2561  143  4
226   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561  doc120180816001544.pdf   25-05-2561  131  4
227   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561  doc120180816002616.pdf   23-05-2561  115  6
228   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561  doc120180822210328.pdf   15-05-2561  96  4
229   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561  doc120180822204127.pdf   15-05-2561  88  5
230   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561  doc120180822211143.pdf   09-05-2561  88  4
231   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ รถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น ฯ ตามโครงการเข้าวัดพัฒนาจิต ประจำปี 2561  doc120180809232419.pdf   09-05-2561  99  4
232   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  doc120180822205145.pdf   08-05-2561  84  4
233   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต ประจำปี 2561  doc120180809231458.pdf   08-05-2561  107  4
234   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้เติมเครื่องพ่นหมอกควัน สำหรับฉีดพ่นยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561  doc120180809215925.pdf   04-05-2561  98  4
235   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561  doc120180814195102.pdf   03-05-2561  100  4
236   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำเนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั่งที่ 1/2561) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561)  doc120180814192810.pdf   03-05-2561  92  12
237   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  doc120180816021419.pdf   02-05-2561  90  8
238   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  doc120180816015605.pdf   02-05-2561  93  5
239   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2561  doc120180822234413.pdf   24-04-2561  82  4
240   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2561  doc120180823005805.pdf   19-04-2561  109  7
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สรุปผลการดำเนินงาน
     
 
โทร 0-4406-9750 , โทรสาร 0-4406-9750 , trapeangtea@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.