ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลตระเปียงเตีย
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 อำนาจหน้าที่
 เลือกตั้งท้องถิ่น
 ติดต่อหน่วยงาน
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การบริหารจัดการองค์ความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT
 คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 ทะเบียนพาณิชย์
 ข้อบัญญัติ อบต.ตระเปียงเตีย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ITA
 LPA
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การบริหารงานบุคคล
 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนติดตามฯ
 แผนการตรวจสอบภายใน
 แผนสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไข้ -เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ข้อมูลลานกีฬา
 การให้ความรู้และพัฒนาชุมชน
 E-service(เอกสารดาวน์โหลด)
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  34.232.63.94    
 
������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
241   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561  doc120180823011005.pdf   17-04-2561  85  4
242   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับบริการประชาชนฯตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกสนสางกรานต์ ประจำปี 2561  doc120180822202952.pdf   10-04-2561  78  4
243   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561  doc120180822220459.pdf   09-04-2561  105  30
244   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญาอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561  doc120180822214418.pdf   09-04-2561  80  4
245   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561  doc120180822212237.pdf   09-04-2561  87  4
246   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมค่าข่นส่ง ติดตั้งและรื้อถอนฯ ตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นปราสาทตระเปียงเตีย ประจำปี 2561  doc120180823013817.pdf   03-04-2561  102  4
247   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2561  doc120180824002529.pdf   02-04-2561  92  4
248   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2561  doc120180824001322.pdf   02-04-2561  111  5
249   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีสุข ยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2561  doc120180823215812.pdf   29-03-2561  88  4
250   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีสุข ยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2561  doc120180823213445.pdf   29-03-2561  114  4
251   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมที่พร้อมประดับตกแต่งรวมค่าติดตั้งและรื้อถอนตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีสุข ยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2561  doc120180823212348.pdf   29-03-2561  92  4
252   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีสุข ยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2561  doc120180823204530.pdf   29-03-2561  96  3
253   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด "วันท้องถิ่นไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561"  doc120180823015454.pdf   15-03-2561  86  4
254   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2561  doc120180823203427.pdf   02-03-2561  92  4
255   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2561  doc120180823200936.pdf   02-03-2561  85  4
256   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง รถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพ)หมายเลขทะเบียน บท 9180 สุรินทร์  doc120180809223721.pdf   19-02-2561  115  13
257   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  doc120180823234952.pdf   01-02-2561  82  7
258   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  doc120180823233928.pdf   01-02-2561  92  5
259   ประกาศการแสดงงบฐานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120171117005516.pdf   12-10-2560  263  31
260   ประกาศแผนปฎบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  doc120171117005215.pdf   12-10-2560  200  17
261   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560  doc120180520201447.pdf   02-10-2560  161  8
262   รายชื่อผู้ชนะ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  doc120180517041658.pdf doc320180517041803.pdf doc220180517041658.pdf   12-09-2560  167  63
263   ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยะสุข หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านจบก หมู่ที่ 4  doc120180517040341.pdf doc320180517040417.pdf doc220180517040402.pdf   12-09-2560  199  139
264   ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ตระเปียงเตีย บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 2  doc120180517194207.pdf doc320180517194207.pdf doc220180517194207.pdf   12-09-2560  228  47
265   ประกาศ การประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120180518003554.pdf doc220170818075644.pdf   17-08-2560  346  58
266   ประกาศ การประกวดราคาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านตระเปียงเตีย  doc120170818075243.pdf doc220170818075243.pdf   17-08-2560  233  35
267   ประกาศ การประกวดราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ผ่าครึ่ง หมู่่ที่ 2 บ้านหนองเกาะ  doc120180518003619.pdf doc220170818074746.pdf   17-08-2560  222  33
268   ประกาศ การประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านยะสุข  doc120170818073311.pdf doc220170818073311.pdf   17-08-2560  243  27
269   ประกาศเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120170816010120.pdf   11-08-2560  222  36
270   ประกาศการเผยราคากลาง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปี่งบประมาณ 2560  doc120171123015311.pdf   02-08-2560  170  6
271   ประกาศเผยราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมูที่ 1 บ้านตระเปียงเตีย  doc120170816005756.pdf   02-08-2560  231  12
272   ประกาศเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านยะสุข (เชื่อมต่อบ้านจบก)  doc120170816005807.pdf   02-08-2560  232  14
273   ประกาศเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ผ่าครึ่ง หมู่ 2 บ้านหนองเกาะ (ต่อจากท่อระบายน้ำเดิม)  doc120170816005824.pdf   02-08-2560  180  15
274   โครงการก่อสร้างระบบตกตะกอนระบบประปาผิวดิน(แบบไม่ตอกเสาเข็ม) หมู่ 1 บ้านตระเปียงเตีย  doc120170727021501.pdf   12-07-2560  219  18
275   โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็ก บ้านหนองหาญ หมู่ 10  doc120170602015130.pdf   02-06-2560  176  12
276   โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็ก บ้านโคกกระโดน หมู่ 9  doc120170602014914.9_2   02-06-2560  193  7
277   โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูุุุุุ่ 5 บ้านตาปุม  doc120170602014648.5   02-06-2560  194  13
278   สรุปผลจัดชื้อ-จัดจ้าง เดือน เมษายน 2560  doc120180320013511.pdf   03-05-2560  174  10
279   ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจบก หมู่ที่ 4 (ถนนสายหลักต่อจาก คสล.เดิม)  doc120180517195227.pdf doc320180517195227.pdf doc420180517195227.pdf doc520180517195227.pdf doc220180517195227.pdf   20-04-2560  176  54
280   สรุปผลจัดชื้อ-จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2560  doc120180620035122.pdf   04-04-2560  92  9
281   ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระโดน หมู่ 9 (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  doc120170316183229.9 doc220170316183229.9-2   17-03-2560  233  74
282   ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหาญ หมู่ 10  doc120170316183053.10 doc220170316183053.10   17-03-2560  205  54
283   ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระโดน หมู่ 9 (ซอยข้างศาลาประชาคม)  doc120170316184956.9 doc220170316182859.9   17-03-2560  290  34
284   ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก หมู่ 4  doc120180619212607.pdf doc320180620064003.pdf doc220180619212041.pdf   17-03-2560  324  101
285   ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยะสุข หมู่ 3  doc120170316181853.3 doc220170316182631.3   17-03-2560  262  58
286   สรุปผลจัดชื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560  doc120180620025037.pdf doc220180620025037.pdf   13-03-2560  225  20
287   สรุปผลจัดชื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2560  doc120180620033505.pdf   13-03-2560  151  9
288   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านสะกร็อม หมู่ที่ 8  doc120180620054849.pdf   23-02-2560  80  4
289   โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านสะกร็อม หมู่ 8  doc120180619212933.pdf   03-02-2560  215  16
290   ประกาศผล สอบโครงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านยะสุข หมู่3  doc120170202192723.pdf doc320180517043033.pdf doc420170202191833.1 doc220170202192723.pdf   02-02-2560  365  112
291   ประกาศผล สอบโครงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตาปุม หมู่5  doc120170202193029.pdf doc320180620073554.pdf doc420170202191805.1 doc220170202193029.pdf   02-02-2560  351  71
292   โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่1  doc120170112015920.pdf   11-01-2560  189  47
293   สรุปผลจัดชื้อ-จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2559  doc120180620034034.pdf   05-01-2560  81  4
294   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559  doc120180620030310.pdf   07-12-2559  90  5
295   ประกาศสอบโครงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตาปุม หมู่5  doc120161201014752.pdf doc320161201014852.1 doc420161201014852.2 doc520161201015020.3 doc620161201015054.4 doc220161201014852.pdf   01-12-2559  321  114
296   ประกาศสอบโครงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านยะสุข หมู๋3  doc120161201011738.pdf doc320161201014554.1 doc420161201014554.2 doc520161201014623.3 doc620161201014715.4 doc220161201014554.pdf   01-12-2559  317  86
297   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำพร้อมล้อมรั้ว บ้านสะกร็อม หมู่ที่ 8  doc120180620053036.pdf   24-11-2559  88  6
298   แผนจัดปฏิบัติซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560  doc120180319215713.pdf doc220180520201858.pdf   15-11-2559  178  29
299   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559  doc120180620032027.pdf   08-11-2559  89  8
300   โครงการขุดลอกสระน้ำพร้อมล้อมรั่ว บ้านสะก็อม  doc120180619213457.pdf doc320180619213457.pdf doc220180619213457.pdf   17-10-2559  278  69
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สรุปผลการดำเนินงาน
     
 
โทร 0-4406-9750 , โทรสาร 0-4406-9750 , trapeangtea@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.