ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลตระเปียงเตีย
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 อำนาจหน้าที่
 เลือกตั้งท้องถิ่น
 ติดต่อหน่วยงาน
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การบริหารจัดการองค์ความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT
 คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 ทะเบียนพาณิชย์
 ข้อบัญญัติ อบต.ตระเปียงเตีย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ITA
 LPA
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การบริหารงานบุคคล
 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนติดตามฯ
 แผนการตรวจสอบภายใน
 แผนสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไข้ -เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ข้อมูลลานกีฬา
 การให้ความรู้และพัฒนาชุมชน
 E-service(เอกสารดาวน์โหลด)
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  34.232.63.94    
 
������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
301   ประกาศ แสดงงบฐานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  doc120170621195109.pdf   15-10-2559  136  6
302   รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมะาณ 2560  doc120180520202709.pdf   13-10-2559  107  4
303   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559  doc120180520202249.pdf   13-10-2559  91  8
304   สรุปจัดชื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2559  doc120160921073731.pdf   02-09-2559  211  10
305   รายงานจัดชื้อจัดจ้าง กรกฎาคม  doc120160830194018.pdf   30-08-2559  211  27
306   โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ผ่าครึ่ง หมู่ 6 บ้านหนองคู(2)  doc120160830005934.pdf doc320160830005934.pdf doc220160830005934.pdf   25-08-2559  210  27
307   โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ผ่าครึ่ง หมู่ 6 บ้านหนองคู  doc120160822061208.pdf doc320160822061208.pdf doc220160822061208.pdf   15-08-2559  192  35
308   สรุปจัดชื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน    05-08-2559  219  0
309   สรุปจัดชื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม    05-08-2559  225  0
310   สรุปจัดชื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน    05-08-2559  211  0
311   สรุปจัดชื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม    05-08-2559  193  35
312   โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ผ่าครึ่ง หมู่ 10 บ้านหนองหาญ  doc120160809031843.pdf   03-08-2559  183  10
313   โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ผ่าครึ่ง หมู่ 8 บ้านสก็อม  doc120160803023422.pdf   27-07-2559  199  15
314   โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองคู หมู่ที่ 6  doc120160708081331.pdf   01-07-2559  243  10
315   ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกระโดน หมู่9  doc120160704064408.pdf   23-06-2559  250  33
316   โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตะเปียงเตีย หมู่1  doc120160706091226.pdf   10-06-2559  250  25
317   สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10  doc120160325080317.pdf doc320160325080317.pdf doc220160325080317.pdf   22-03-2559  274  38
318   สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.10  doc120160325080500.pdf doc320160325080500.pdf doc220160325080500.pdf   22-03-2559  260  28
319   สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.3  doc120160325081732.pdf doc320160325081732.pdf doc220160325081732.pdf   22-03-2559  289  22
320   สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4  doc120160325082423.pdf doc320160325082423.pdf doc220160325082423.pdf   15-03-2559  240  93
321   สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.3  doc120160325082548.pdf doc320160325082548.pdf doc220160325082548.pdf   15-03-2559  273  24
322   สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.1  doc120160325082815.pdf doc320160325082815.pdf doc220160325082815.pdf   15-03-2559  294  29
323   ประกาศผลการสอบราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ผ่าครึ่ง บ้านหนองหาญ หมู่ที่ 10  doc120160830020016.pdf doc320160830020016.pdf doc420160825202811.pdf doc520160825202811.pdf doc620160825202811.pdf doc220160830020016.jpg   11-03-2559  644  64
324   ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านยะสุข หมู่ที่ 3  doc120160822044032.pdf doc320160822044032.pdf doc420160822034839.pdf doc520160822044858.pdf doc620160822034839.pdf doc220160822044032.pdf   11-03-2559  257  71
325   โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านยะสุข หมู่ 3  doc120160706071445.pdf doc520160822044708.pdf   10-03-2559  261  40
326   โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านตระเปียงเตีย หมู่ 1  doc120160706064552.pdf   10-03-2559  220  18
327   สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่7  doc120160303044348.pdf   03-03-2559  228  2754
328   สรุปผลการประเมินราคา วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่5  doc120160303044124.pdf   03-03-2559  222  8
329   ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านยะสุข หมู่3  doc120160229081645.pdf   29-02-2559  237  17
330   ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ผ่าครึ่ง บ้านหนองหาญ หมู่ 10  doc120160229081412.pdf   29-02-2559  252  15
331   ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ผ่าครึ่ง บ้านหนองหาญ หมู่ 10  doc120160225094156.pdf doc320160225094156.pdf doc220160225094156.pdf   25-02-2559  242  58
332   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านยะสุข หมู่ 3  doc120160225093522.pdf doc320160225093522.pdf doc220160225093522.pdf   25-02-2559  256  58
333   สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ผ่าครึ่ง ม.3  doc120160325083058.pdf doc320160325083058.pdf doc220160325083058.pdf   08-02-2559  372  92
334   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกมะกะ หมู่ 7  doc120160706080127.pdf   08-01-2559  203  12
335   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนการศึกษา ประจำเดือน พฤษจิกายน  doc120151203031427.pdf   03-12-2558  323  5
336   ประกาศ แผนจัดปฏิบัติซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559  doc120170625190230.pdf   12-10-2558  122  4
337   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนการศึกษา  doc220151005063120.pdf   05-10-2558  301  4
338   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  doc120151002083850.๑ กันยายน   02-10-2558  291  8
339   ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 10  doc120150918042039.pdf doc220150918042039.pdf   18-09-2558  385  32
340   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9  doc120150918041948.pdf doc220150918041948.pdf   18-09-2558  312  21
341   ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 8  doc120150918041756.pdf doc220150918041756.pdf   18-09-2558  218  12
342   ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ 7  doc120150918041659.pdf doc220150918041659.pdf   18-09-2558  238  10
343   ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 6  doc120150918041529.pdf doc220150918041529.pdf   18-09-2558  217  11
344   ประกาศสอบราคาโครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่สระน้ำ หมู่ 5  doc120150918041116.pdf doc220150918041116.pdf   18-09-2558  223  8
345   ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 4  doc120150918040923.pdf doc220150918040923.pdf   18-09-2558  176  16
346   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 3  doc120150918040623.pdf doc220150918040623.pdf   18-09-2558  190  8
347   ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2  doc120150918041324.pdf doc220150918041324.pdf   18-09-2558  196  16
348   ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1  doc120150918040313.pdf doc220150918040313.pdf   16-09-2558  212  43
349   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  doc120150908090814.pdf   08-09-2558  278  14
350   สอบราคาจ้างเรียงหินยาแนว หนองตระเปียงเตีย หมู่ 1  doc120150724081000.pdf   24-07-2558  208  17
351   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558  doc120151027032221.pdf   02-09-2557  319  11
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สรุปผลการดำเนินงาน
     
 
โทร 0-4406-9750 , โทรสาร 0-4406-9750 , trapeangtea@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.