ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลตระเปียงเตีย
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 อำนาจหน้าที่
 เลือกตั้งท้องถิ่น
 ติดต่อหน่วยงาน
 
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การบริหารจัดการองค์ความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT
 คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 ทะเบียนพาณิชย์
 ข้อบัญญัติ อบต.ตระเปียงเตีย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ITA
 LPA
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การบริหารงานบุคคล
 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนติดตามฯ
 แผนการตรวจสอบภายใน
 แผนสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไข้ -เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ข้อมูลลานกีฬา
 การให้ความรู้และพัฒนาชุมชน
 E-service(เอกสารดาวน์โหลด)
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  34.232.63.94    
 
������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   คู่มือประชาชนรับบริการจาก อปท.    
       -  คู่มือฯ    27-08-2558  34
 2   คู่มือสำหรับประชาชน:การแจ้งขุดดิน    
       -  การแจ้งขุดดิน    02-09-2558  6
 3   คู่มือสำหรับประชาชน:การถมดิน    
       -  แจ้งการถมดิน    02-09-2558  9
 4   คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร    
       -  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร    02-09-2558  6
 5   คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารฯ    
       -  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร    02-09-2558  7
 6   คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์    
       -  การจดทะเบียนพาณิชย์  newcenter220150902025318.docx   02-09-2558  38
 7   คู่มือการบริหารงานบุคคล    
       -  การบริหารงานบุคคล  newcenter220150902035530.pdf newcenter320150902035530.pdf newcenter620150902035530.pdf newcenter5620150902035530.pdf   02-09-2558  78
       -  การบริหารงานบุคคล  newcenter220150902034246.pdf newcenter320150902034246.pdf newcenter620150902034246.pdf newcenter5620150902034246.pdf   02-09-2558  17
       -  การบริหารงานบุคคล  newcenter220150902034135.pdf newcenter320150902034135.pdf newcenter620150902034135.pdf newcenter5620150902034135.pdf   02-09-2558  40
       -  การบริหารงานบุคคล  newcenter220150902034033.pdf newcenter320150902034033.pdf newcenter620150902034033.pdf newcenter5620150902034033.pdf   02-09-2558  30
       -  การบริหารงานบุคคล  newcenter220150902033930.pdf newcenter320150902033930.pdf newcenter620150902033930.pdf newcenter5620150902033930.pdf   02-09-2558  24
       -  การบริหารงานบุคคล  newcenter220150902033835.pdf newcenter320150902033835.ศ newcenter620150902033835.pdf newcenter5620150902033835.pdf   02-09-2558  179
 8   คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    
       -  คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    03-06-2559  31
 9   แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเวันการปฏิบัติหน้าที่    
       -  แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเวันการปฏิบัติหน้าที่    21-06-2560  10
 10   คำสั่งคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ    
       -  คำสั่งฯ  newcenter220170621202135.doc   21-06-2560  50
 11   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)    
       -  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)    20-06-2562  0
 12   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี    
       -  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2561    21-06-2562  0
 13   แผนอัตรากำลัง    
       -  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563    21-06-2562  0
 14   แผนการดำเนินงาน    
       -  แผนการดำเนินงาน 2561    21-06-2562  0
 15   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี    
       -  ปี 2561    23-06-2562  0
 16   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ    
       -  ผลสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของอบต.ตระเปียงเตีย ประจำปีงบประมาณ 2561    25-06-2562  0
       -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561    25-06-2562  0
 17   LPA    
       -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561    25-06-2562  1
 18   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล ตระเปียงเตีย    
       -  แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน    18-07-2562  2
 19   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย    
       -  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 2564  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 2564    30-04-2564  2
       -  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563    17-03-2563  0
       -  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562    25-12-2562  0
       -  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562    11-12-2562  0
       -  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562    23-08-2562  0
       -  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562    23-08-2562  1
 20   รายงานสถิติผู้ขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ตระเปียงเตีย ประจำปีงบประมาณ 2562    
       -  รายงานสถิติผู้ขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ตระเปียงเตีย ประจำปีงบประมาณ 2562  เอกสารแนบ   08-10-2562  8
 หน้า 1 | 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สรุปผลการดำเนินงาน
     
 
โทร 0-4406-9750 , โทรสาร 0-4406-9750 , trapeangtea@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.